Financiële gegevens

Het vermogen van Stichting Munt van Zeeland is volledig afkomstig van giften en legaten. Vermogen per 31 december 2018 € 10.469,32 (Was 31 december 2012 € 35.222,10).

In 2013 heeft de stichting € 15.000 gedoneerd om de voorstelling Escorial tijdens het Zeeland Nazomerfestival 2013 mogelijk te maken. In 2016 heeft de stichting Douwe Eisenga een opdracht gegeven tot het maken van een nieuwe compositie “BLISS”, hiervoor is €7500 euro beschikbaar gesteld.

Een bedrag van €2154,00 is de afgelopen jaren aan advertentiekosten uitgegeven, overige kosten zijn domein/hosting en bank kosten.

De stichting heeft geen andere inkomsten dan voortvloeiend uit het beheer van het aan haar toevertrouwde vermogen. Deze inkomsten bestaan nu uit (zeer bescheiden) rente-inkomsten.

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Eventuele onkosten kunnen worden vergoed.

RISN / Fiscaal nummer: 812389384

 

Balans Munt van Zeeland

Activa 31-dec-18 31-dec-17
Liquide middelen € 10.469,32 € 10.596,68